Niezbędne materiały i dokumenty dotyczące nieruchomości pod projektowaną inwestycję


 1. Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego lub ostateczna decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Wydział Architektury Urzędu Gminy odpowiedni dla lokalizacji działki pod budowę
 2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
  • uprawniony geodeta, pytać o namiary w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
 3. Badania geotechniczne podłoża gruntowego w obrysie projektowanych obiektów
  • uprawniony geotechnik
 4. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Wydział Architektury Starostwa Powiatowego
 

Ponadto w celu wykonania projektu zagospodarowania terenu, ustalenia rzędnej posadowienia oraz możliwości podłączenia i zasilania mediów należy dostarczyć WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI – wykaz instytucji odpowiednich dla danego regionu zawiera decyzja o warunkach zabudowy pkt.1:

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
 2. Zakład Energetyczny
 3. Zakład Gazowniczy
UWAGA:

Aby uzyskać dokumenty opisane w pkt.3., 5., 6., 7 mogą wymagać dostarczenia wstępnego położenia obiektu budowlanego na działce